ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΈΚΘΕΣΗ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων » Σύστημα στήριξης διπλής σειράς Φ/Β Panels » Εναλλακτικές Μέθοδοι Θεμελίωσης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

 

1)  Μπετόμπηξη

Η μέθοδος της Μπετόμπηξης εφαρμόζεται σε βραχώδη εδάφη.
Το ίδιο σύστημα ως ανωτέρω με δύο (2) κατακόρυφα στελέχη, όπου το πρώτο στέλεχος στερεώνεται σε καλούπι και κατόπιν εγχέεται μπετόν και το άλλο αρθρώνεται στο τρίγωνο της ανοδομής. Τα δύο (2) κατακόρυφα στελέχη φέρουν Οβάλ οπές στο σημείο σύνδεσης μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί και το ύψος εάν χρειασθεί.

 

 

 

 

2)  Σε Μπετόν με εκτονούμενα αγκύρια ή Ντίζες


Το ίδιο σύστημα ως ανωτέρω με απλή έδραση επί επιφανείας γης, πελμάτων σκυροδέματος και πάκτωση με εκτονούμενα αγκύρια ή ντίζες επί αυτών  κατάλληλου προσαρμογέα με δυνατότητα μικρής στροφής.